TERUG--->

CLIQUER ICI, pour la version Française

Reglement van inwendige orde Grand Pont Vissers Hoegaarden


Art.1 Statuten en reglementen zijn gratis verkrijgbaar in ons Clublokaal, secretariaat en bij de commissaris vijver werken(visserijwachter)

Art.2 LIDGELDEN:
Volwassen: 35 €, Jongeren 10-12 Jaar: 15€
Het bestuur behoudt zich het recht deze lidgelden indien nodig, aan te passen. Jongeren min 10 jaar: mogen gratis vissen met één handlijn op voorwaarde
dat ze vergezeld zijn door een lid van de vereniging die zelf dan ook maar met één lijn mag vissen
In geval van twijfel zullen ze steeds hun leeftijd moeten kunnen aantonen.
Het volwassen lid is verantwoordelijk voor hun gedrag, hij zal er op toe zien dat ze in geen enkel geval andere vissers storen.
De lidkaart is strikt persoonlijk en er mag gevist worden met maximum twee lijnen.

Art.3 Bij eventuele geschillen tussen vissers onderling of tussen vissers en personen belast met de controle is de uitspraak van de controleur
op dat moment bindend en dient onmiddellijk uitgevoerd te worden. Later mag het geschil worden voorgelegd aan het bestuur. De uitspraak van het bestuur is onherroepelijk.

Art.4 De vijver is het ganse jaar open vanaf een half uur vóór zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

Art.5 Snoek ONDER de 60cm en karper BOVEN de 35cm moeten onmiddellijk teruggezet worden.

Art.6 In principe mag er voor eigen gebruik, onbeperkt vis meegenomen worden, echter, hij MOET gedood worden ALVORENS de visplaats te verlaten.
Dit om te voorkomen dat teveel levende vis meegenomen wordt om andere vijvers te bevolken!

Art.7 Levende vis mag in BEPERKTE hoeveelheid als siervis voor een KLEIN tuinvijvertje, of als aasvis mee genomen worden.
Wanneer de visserijwachter oordeelt dat er teveel of te dikwijls levende vis meegenomen wordt door de zelfde persoon, dient op zijn verzoek ALLES terug gezet te worden!

Art.8 Leefnetten zijn verboden. Een afwijking op dit artikel is toegestaan voor de viswedstrijden.

Art.9 Om de groei van algen tegen te gaan is het verboden om meer dan 4 kg lokaas(nat) per visdag te gebruiken. Resterend lokaas dient mee terug genomen te worden en hoort niet thuis in het water (verzuring en algen vorming) en ook niet op de grond (ratten).

Art.10 In geval van lijnbreuk, gelieve de overtollige of gebroken draad in stukken te snijden en in de vuilbakken te deponeren.

Art.11 Bij elke foreluitzetting op de Gete is het verboden te vissen vanaf de dag van de uitzetting tot de eerst volgende zaterdag of feestdag een half uur voor zonsopgang.

Art.12 Voor de Gete is een staatsvisverlof verplicht. Tevens dient men in het bezit te zijn van een vergunning van de club.
Stroomafwaarts gezien behoort de linkeroever tot de Vlaamse gemeenschap en de rechteroever tot de Waalse gemeenschap.

Art.13 Auto's zijn op de dijken verboden. Rijwielen en bromfietsen mogen aan de hand tot aan de visplaats geduwd worden.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor de visserijwachters of bestuursleden, die een fiets gebruiken om hun controlerondes te doen.

Art.14 Aankondigingen van persoonlijke aard of met een publicitair doel, mogen slechts uitgehangen worden mits toelating van de vereniging.
Deze toelating kan verkregen worden op het secretariaat (016/765030). Als bewijs dient de aankondiging de stempel van de vereniging te dragen alvorens uitgehangen te worden.

Art.15 Er is een formulier voorzien voor het storten van steenstort. Dit formulier dient EERST ingevuld te worden alvorens te storten. Het is te verkrijgen bij alle bestuursleden.

Art.16 Het is karpervissers toegestaan om gebruik te maken van een voederbootje. Het traject van de boot moet steeds rechtstreeks naar de voederplaats gebeuren en terug.

Art.17 Het is toegestaan om schuiltenten boven op de dijk te plaatsen. Deze moeten zodanig geplaatst worden opdat ze andere recreanten een vrije doorgang waarborgen.
Van maandag t. e. m. vrijdag moeten ook de tenten zo geplaatst worden dat ze vrije doorgang geven aan de tractor voor vijverwerken.

Art.18 Het is ten strengste verboden open vuurtjes te maken aan de vijver of op de dijken. B.B.Q –stellen zijn toegestaan op voorwaarde dat alles na gebruik opgeruimd wordt.

Art.19 Er zijn 4 plaatsen gereserveerd voor minder validen. Andere vissers mogen deze plaats bezetten doch moeten hun plaats afstaan indien een gerechtigd persoon zich aanmeld voor deze plaats.

Art.20 Een visplaats bestaat uit een zone van 4m links en 4m rechts van de visplaats. De zijkanten van de zone staan in een hoek van 90° t.o.v. de boord van de vijver.
Elke vissers moet zijn hengels zodanig plaatsen opdat deze geen belemmering vormen voor andere vissers.

Art.21 De zitbanken rond de vijver dienen enkel om op uit te rusten en zijn geen stapelplaats voor vismateriaal.

Art.22 Laat geen afval op uw visplaats achter. Andere vissers zullen u dankbaar zijn voor de propere visplaats.

Art.23 Het bestuur richt jaarlijks drie wedstrijden in als clubkampioenschap. Het is ten strengste verboden andere viswedstrijden te organiseren.

Art.24 Elke activiteit op het domein die geen direct verband houdt met het vissen (zwemmen, schaatsen enz...) is zonder voorafgaande toelating ten strengste verboden.

Art.25 Dit reglement is vatbaar voor wijzigingen. Eventuele wijzigingen zullen op het bord uitgehangen worden.
Iedereen is verplicht dit bord te raadplegen alvorens zijn visdag te beginnen.

Art.26 Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.


Art.27 Vanaf 01 januari 2015 is het nachtvissen en het opstellen van tenten voor overnachting ten strengste verboden.
Politie zal in geval van overtreding verwittigd worden.

Namens het bestuur,

Stienen Jean
Secretaris
0497 538692


dit is het begin van het document

Réglement Grand Pont Vissers Hoegaarden (GPVH)

Art 1 Les statuts et règlement sont disponibles gratuitement au secrétariat ou au point de vente « Jardinke » à Hoegaarden.

Art 2 Cotisations
Adultes 35€, jeunes de 10 à 12 ans 15€.
Le comité se réserve le droit d’adapter les montants si nécessaire.
Les enfants âgés de moins de 10 ans peuvent pêcher gratuitement avec une ligne, à condition d’être entouré d’un membre du club.
Le membre lui- même ne pourra dès lors pêcher qu’avec une ligne.
En cas d’hésitation, l’enfant doit pouvoir apporter la preuve de son âge.
L’accompagnateur est responsable du comportement de l’enfant. Il veillera à faire respecter des autres pêcheurs.
La carte de membre est strictement personnelle et n’autorise la pêche qu’avec deux lignes maximum.

Art 3 En cas de problèmes entre pêcheurs ou entre pêcheurs et un membre charge du contrôle, la décision du contrôleur est d’application. Ultérieurement, les faits pourront être présentés à la direction et la décision finale sera sans recours.

Art 4 L’étang est ouvert toute l’année une demi heure avant le levé du soleil jusqu’au une demi heure après le coucher du soleil.

Art 5 Les brochets moins de 60 Cm et les carpes au-dessus de 35 Cm seront remis immédiatement à l’eau.

Art 6 En principe la quantité de poissons pour sa propre consommation n’est pas limité. Les poissons seront tués sur place avant d’être emportés. Ce afin d’éviter que trop de poissons ne soit emporté afin de peupler un autre étang.

Art 7 Ils est autorisé d’emporter en quantité restreinte du poisson pour alimenter un petit étang de jardin ou du poisson destiné à servir d’appât. Lorsque le garde pêche jugera que vous emportez trop de poisson ou trop souvent, à sa demande le poisson sera immédiatement remis à l’eau.

Art 8 Les bourriches sont interdites. Une dérogation à cet article est d’application lors des manches du championnat du club.

Art 9 Afin d’éviter la propagation d’algues, il est autorisé un Max de 4Kgs d’amorce par journée de pêche. L’amorce non utilisée sera emportée par le pêcheur. Ne pas jeter dans l’étang (algues) et ne pas jeter sur le sol ou dans la poubelle (rats).

Art 10 En cas de rupture de ligne, veiller a couper les déchets de ligne en morceaux et les déposer dans les poubelles.

Art 11 Lors de chaque remise de truites sur la Grande Ghète, la pêche sera interdite le jour de la remise jusqu’au samedi suivant ou jour férié, une demi heure avant le levé du soleil.

Art 12 Le permis d’état de pêche est obligatoire pour la pêche sur la Grande Ghète. Le pêcheur doit aussi avoir un permis du club GPVH. Le rive gauche appartient à la communauté Flamande et la rive droite à la communauté Francophone.

Art 13 La présence des voitures sur la digue est interdite. Vélos ou motos doivent être poussés jusqu’à l’endroit de pêche. Exception est faite pour le garde pêche ou les membres du comité aux fins d’un contrôle.

Art 14 Toute forme de publicité est interdite sur le site de l’étang sauf autorisation du comité du club. L’autorisation ne pourra être donnée que par le secrétariat (016-765030). La publicité portera le cachet de l’association en guise de preuve d’autorisation

Art 15 Un formulaire spécial est prévu pour obtenir l’autorisation de verser des gravats dans l’étang. Le formulaire sera en premier lieu rempli avant le déversement. Il est disponible auprès de chaque membre du comité.

Art 16 Les pêcheurs de carpes sont autorisés à utiliser un bateau pour amorcer. Le trajet aller et retour vers le lieu d’amorçage se fera en ligne droit du bord de l’étang.

Art 17 Le placement d’une tente (abri) est autorisé sur la digue. La tente ne dérangera pas le passage des personnes. Du lundi au vendredi, les tentes seront placées de manière à permettre le passage du tracteur pour l’entretien de l’étang.

Art 18 Il est interdit d’allumer des feux à l’étang ou sur la digue. Seul le B-B-Q est autorisé à la condition d’emporter tous les restants.

Art 19 4 emplacements de pêche sont réservés pour les personnes moins valides. Les autres pêcheurs peuvent utiliser ces places, mais libèreront immédiatement la place si une personne moins valide se présente à celle-ci.

Art 20 Un emplacement de pêche est constitué de 4 M à gauche et 4 M à droite de l’emplacement du pêcheur le côté de zone comprend un angle de 90° à partir du bord de l’étang. Le pêcheur place ces lignes à telle manière qu’il ne gêne pas les autres pécheurs.

Art 21 Les bancs placés autour de l’étang servent uniquement pour se reposer et ne constituent pas un endroit pour entreposer du matériel de pêche.

Art 22 N’abandonnez aucun déchets lorsque vous quittez votre emplacement de pêche. Le pêcheur suivant vous sera reconnaissant d’avoir un emplacement propre.

Art 23 Le comité organise annuellement 3 concours. Les dates seront données lors de la réunion des membres et seront affichées à la valve de l’étang. Il est strictement interdit d’organiser d’autres compétitions.

Art 24 Toute activité étrangère à la pêche (baignades, patinage etc…) sans autorisations préalables sont strictement interdits.

Art 25 Ce règlement est sujet à éventuelles modifications. Un changement au règlement serait affiché à la valve à l’entrée de l’étang. Tous le monde est tenu de consulter la valve avant de débuter sa journée de pêche.

Art 26 Le comité n’est pas responsable d’éventuels accidents.

Art 27 A partir du 01 janvier 2015 la pêche de nuit et le montage de tentes pour passer la nuit sont strictement interdits. Il sera fait appel à la police en cas d’infraction à cette règle.


Au nom du Comité
Philippe SMETS
Président
23/02/2015

RETOUR--->